ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLÁSPÁLYÁZATOKRA JELENTKEZŐK RÉSZÉRE
Tisztelt Pályázó!
Köszönjük pályázatát. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a benyújtott pályázatában szereplő adatai kezelése
vonatkozásában az alábbi tájékoztatásunkat:
BEKO Engineering Kft.
1.
Adatkezelő neve:
A pályázók által megadott személyes adatokhoz csak a BEKO Engineering Kft. toborzási,
kiválasztási folyamatában szükségszerűen résztvevő, a munkaerő felvételben javaslattételi
vagy döntési jogkörrel rendelkező illetékes munkatársainak van hozzáférése.
2.
Adatkezelő elérhetőségei:
Postacím: H-9700 Szombathely, Körmendi u. 40.
e-mail: [job@beko.hu]
3.
Adatkezelés célja:
Adatkezelésünk célja a BEKO Engineering Kft. által meghirdetett állásra való jelentkezés, a
pályázat elbírálása, munkaviszony létesítése, szükség esetén az elbírálás jogszerűségének
igazolása, illetve - amennyiben a pályázata, és adatai további kezeléséhez hozzájárul - úgy az
Ön értesítése olyan esetleges jövőbeli állásajánlatokról, melyek a BEKO Engineering Kft.
megítélése szerint az Ön képzettségének és szakmai tapasztalatainak megfelelnek.
A BEKO Engineering Kft. a jelentkezők következő adatait kezeli: családi- és utóneve, e-mail
címe, telefonszáma, levelezési címe, arcképe, önéletrajzában és az Ön által beküldött,
4.
Kezelt adatok köre:
továbbá a kiválasztási eljárás során létrejövő pályázati anyagban - ideértve a személyes
meghallgatása keretében létrejövő, illetve a munkakör betöltésére való alkalmasságának
megítélésére létrehozott dokumentumokat is
- szereplő adatok. Munkaszerződés
elkészítéséhez kezelt további adatok: születési hely és idő, édesanyja neve, állandó lakcíme,
TAJ-száma, adószáma, legmagasabb végzettséghez tartozó intézmény neve és végzés éve,
oklevél száma.
5.
Adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a kiválasztási folyamat lezárásáig, és az azt követő 60 (hatvan)
hónapig az Ön hozzájárulása, amelyet a pályázati anyag beküldésének tényével és a jelen
adatkezelési tájékoztató elfogadásával a BEKO Engineering Kft. megadottnak tekint, illetve a
munkaszerződés létrehozása.
Az Ön pályázatát és az abban foglalt, vagy ahhoz kapcsolódó személyes adatait a BEKO
Engineering Kft. a kiválasztási folyamat (pályázat) lezárultáig, és az azt követő 60(hatvan)
hónapig kezeli, illetve amennyiben Ön kerül kiválasztásra, úgy az adatkezelővel fennálló
munkaviszonya, ill. esetleges egyéb jogviszonya alatt. Amennyiben nem Ön kerül
6.
Adattárolás határideje:
kiválasztásra, úgy az adatkezelő az Ön pályázatát és adatait a kiválasztási folyamat lezárultát
(a nyertes pályázóval történő szerződéskötést) követő 60 (hatvan) hónapig tárolja és kezeli.
Ön a fentiek szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely esetben az adatkezelő az
adatkezelést megszünteti, és az Ön teljes pályázati anyagát, és valamennyi adatát törli.
Amennyiben még nem zárult le a kiválasztási folyamat, úgy a hozzájárulás visszavonása
esetén az Ön pályázatát visszavontnak tekintjük.
Tájékoztatjuk, hogy a BEKO Engineering Kft. az adatkezelés során a következő
adatfeldolgozókat veszi igénybe:
HR támogató rendszer biztosítása:
7.
Adattovábbítás és
Evolution Consulting Kft.
adatfeldolgozók:
Cím: 3531 Miskolc, Báthory István u. 12.
Informatikai rendszerek üzemeltetése:
PENCOM Technika Kft.
Cím: 9700 Szombathely, Szily János u. 26.
Kérésére tájékoztatjuk személyes adatainak kezeléséről és az adatkezelés
körülményeiről.
Kérésére hozzáférést biztosítunk a kezelt személyes adataihoz és az adatkezeléshez
kapcsolódó információkhoz, és a kezelt adatok másolatát az Ön rendelkezésére
bocsátjuk. Amennyiben az adatai kezelése automatizáltan történik, úgy Ön jogosult
arra, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott, Önre vonatkozó adatokat tagolt,
8.
Érintetti jogok:
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
Kérésére pontatlan adatait helyesbítjük, kiegészítjük.
Kérésére azon személyes adatait, amelyek megőrzésére nincs jogszabály által előírt
kötelezettségünk, vagy más jogalapunk, töröljük.
Kérésére és a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett esetekben személyes
adatainak kezelését korlátozzuk.
Saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat az adatai kezelése ellen.
A Nemzeti datvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett bejelentéssel Ön
vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével
kapcsolatban jogsérelme következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
Nemzeti datvédelmi és Információszabadásg Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
9.
Hatósághoz fordulás joga:
Örömmel vesszük, ha panaszával elsőnek hozzánk fordul, hogy azt mielőbb kivizsgáljuk és
orvosoljuk.
Ön jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén az adatkezelő ellen
bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása szerint a BEKO Engineering Kft. székhelye szerint
illetékes, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható. A bírósági eljárásról további információkat a www͘.birosag.hu honlapon tudhat
meg.